Gizlilik Politikası

1. Kişisel Veri Nedir?

1.1. Kişisel veriler, çoğu ülkenin yasal sisteminde ve bilgi güvenliğinde kullanıldığı şekliyle, tek başına veya başka bilgilerle birlikte tek bir kişiyi tanımlamak, iletişim kurmak veya yerini belirlemek ya da bağlam içinde bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilen bilgilerdir. Bir diğer deyişle, kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

1.2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 6. maddesinde birtakım kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle ayrıca önem verilerek bu veriler “özel nitelikli” atfedilmiştir. Bu özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerden oluşmaktadır.

1.3. İşbu Gizlilik Politikası genel nitelikteki kişisel veriler ile birlikte özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

1.4. KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir.

1.5. Altınay Elektromobilite veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur ve işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları Altınay Elektromobilite tarafından kişisel verilerinizin çevrimiçi olarak nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgi vermek adına daha iyi hizmet vermek için derlenmiştir.

1.6. Bizler Altınay Elektromobilite olarak çeşitli amaçlarla kişisel verileri işleyebilir ve saklayabiliriz. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde saklandığı belirtilmiştir. Bu bağlamda belirtmek isteriz ki; kişisel bilgilerinizi bize ifşa edip etmemek tamamen sizlerin takdirindedir. Ancak kişisel verilerinizin tarafımız ile paylaşılmaması halinde sizi bir kullanıcı olarak kaydetmeme veya herhangi bir ürün veya hizmet sağlamama hakkımız saklı olduğu gibi web sitemizden de yeterince yararlanamama ihtimalinizin bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

1.7. Aynı şekilde kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda olmamakla birlikte, paylaşmamanız halinde bizler ile olan iş ilişkinizin, varsa vermiş olduğunuz sipariş ve benzeri herhangi bir ticari faaliyetin olumsuz etkilenebileceğini bilmenizi isteriz.

1.8. Kişisel verilerinizi web sitemize uygun olarak nasıl topladığımızı, kullandığımızı, koruduğumuzu veya başka bir şekilde ele aldığımızı net bir şekilde anlamak için lütfen gizlilik politikamızı dikkatlice okuyun.

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

2.1. Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz ya da meşru menfaatlerimiz için veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde yahut bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ya da ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hallerinde veya fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde yahut kanunda açıkça öngörülen hallerde ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik veya manuel olarak, sözlü, yazılı veya elektronik yollarla örneğin elektronik tanımlama verileri ve iletişim sistemleri, bilişim teknolojisi uygulamaları ve web sitesi tarayıcıları tarafından toplanan bilgiler ile kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

2.2. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
  • Tıpkı genel nitelikli kişisel verilerinizde olduğu gibi kanunlarda öngörülmesi halinde, tarafınızın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,
  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla tarafınızın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri.

3. Kişisel Verilerinizi İşlerken Nelere Dikkat Etmekteyiz?

3.1. KVKK 4/2. maddesi çerçevesinde ve önceki maddede yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun, mümkün olduğunca doğru ve güncel bir biçimde işlenmekte olup verileriniz belirli, açık ve meşru amaçlar için ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla işlenmektedir. Söz konusu verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar yahut işlendikleri amaç için gereken süre kadar muhafaza edilmektedir.

4. Bloğumuzu, Web Sitemizi veya Uygulamamızı Ziyaret Eden Kişilerin Hangi Kişisel Bilgilerini İşliyoruz?

4.1. 2. maddede belirtildiği üzere, veri sahibi statüsündeki tarafınızın açık rızasıyla veya KVKK’nın 5. ve 6. maddesi ile belirlenen sınırlar çerçevesinde tarafınızın açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmekteyiz.

4.2. Sitemize kaydolurken veya bir form doldururken, deneyiminizde size yardımcı olması amacıyla adınızı, e-posta adresinizi, posta adresinizi, telefon numaranızı veya diğer ayrıntıları girmeniz istenebilir. Bu noktada söz konusu bilgileri paylaşıp paylaşmamak takdirinizde olup paylaşılmaması halinde web sitemizin işlevinin yeterli olmaması mümkündür.

4.3. Ayrıca, Altınay Elektromobilite, web sitesini her ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın kullanıma sunduğu, kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgileri de sınırlı miktarda toplayabilir. Bahse konu veriler, İnternet Protokolü adresinizi, tarayıcı tipinizi, tarayıcı dilinizi, sorgunuzun tarih ve saatini ve tarayıcınızı benzersiz bir şekilde tanımlayabilecek bir veya daha fazla tanımlama bilgisini ve benzeri bilgileri içerir.

5. Bilgileri Ne Zaman Toplarız?

5.1. Bir form doldurduğunuzda veya sitemize bilgi girdiğinizde kişisel verileriniz işlenmektedir. Örneğin, web sitemize veya bültenimize kaydolduğunuzda, bir ankete veya pazarlama iletişimine yanıt verdiğinizde, web sitesinde gezinirken veya diğer bazı site özelliklerini kullandığınızda veri işlememiz mümkündür. Bu bağlamda lütfen işlenilen bilgilerin bunlarla sınırlı olmadığını ve 4. madde hükümlerini göz önünde bulundurunuz.

5.2. Kullandığınız iletişim yöntemine göre değişiklik gösterebilecek şekilde, kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin bir parçasını oluşturan otomatik olmayan yollarla işleyebileceğimiz gibi Kişisel Verileri dolaylı olarak da edinmemiz mümkündür. Örnek vermek gerekirse bir başka veri sağlayıcısının kişisel verileri tarafımız ile paylaşması halinde söz konusu kişisel veriler tarafımızca işlenmiş olacaktır. Tarafımıza dolaylı yoldan kişisel veri paylaşımı gerçekleştirebilecek olan diğer partnerler ya da iş birliği içerisinde olduğumuz kişi ya da firmalar yahut sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık sigortası şirketleri de aynı örnek kapsamındadır.

5.3. Kişisel verileriniz birden fazla kaynaktan edinilebileceği gibi farklı kaynaklardan edinilen söz konusu verilerin tarafımızca birleştirilmesi de mümkündür.

6. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

Edindiğimiz kişisel verileri, sizlere olan hizmetimizi geliştirmek, var olan hataları tespit etmek ve gidermek, sizlere daha iyi hizmet vermek, yeni servis ve hizmetler oluşturmak, pazarlama çalışmalarında kullanmak amacıyla kullanmaktayız.

7. Ziyaretçi Bilgilerini Nasıl Koruyoruz?

7.1. Ziyaretçi bilgilerini korumak amacıyla normal kötü amaçlı yazılım taraması kullanmaktayız. Böylelikle kişisel bilgileriniz güvenli ağların arkasında tutulur ve yalnızca bu tür sistemlere özel erişim hakları olan ve bilgileri gizli tutmaları gereken sınırlı sayıda kişi tarafından erişilebilir hale getirmeye çalışmaktayız.

7.2. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için bir kullanıcı bilgilerini girdiğinde, gönderdiğinde veya bilgilerine eriştiğinde çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Yine de bize verdiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini garanti etmemiz mümkün olmayıp çevrimiçi yazışma ve internet üzerinden alışverişin doğasında olan riskleri kabul etmekte olduğunuzu bilmenizi isteriz.

7.3. Genel Koşullarımızda belirtildiği üzere, Altınay Elektromobilite, web sitesini virüslerden arındırmak için çaba gösterse de nihai güvenliğin sağlanması için kendi virüs koruma sisteminizi tedarik etmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla herhangi bir web sitesi ögesi indirilmeden önce mutlaka virüslerin önlenmesi için gerekli tüm önlemler tarafınızca alınmış olmalıdır. Altınay Elektromobilite’in, yazılım ve işletim sistemlerinizde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından hiçbir surette sorumlu olmadığını unutmayınız.

8. Kişisel Verileriniz İle Bağlantılı Haklarınız Nelerdir?

Tarafımıza başvurarak yalnızca kendiniz ile ilgili olmak üzere;

 • a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına rağmen bilgilerin kaldırılmaması hâlinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

9. Çerez/Cookie (“Çerez”) Nedir, Bizler Çerez Kullanıyor Muyuz?

9.1. Çerezler, bir sitenin veya hizmet sağlayıcısının Web tarayıcınız aracılığıyla ve ancak siz izin verdiğiniz taktirde bilgisayarınızın sabit sürücüsüne aktardığı ve sitenin veya hizmet sağlayıcının sistemlerinin tarayıcınızı tanımasını sağlayan, kullanıcı adı ve parola gibi küçük veri parçalarını içeren dosyalardır.

9.2. Tıpkı birçok web sitesinde olduğu gibi tarafımızca da çerez kullanılmaktadır. Bunları kullanmaktaki amacımız sizlere gelişmiş hizmetler sunmamızı sağlayan önceki veya mevcut site etkinliğine dayalı olarak tercihlerinizi anlamamıza yardımcı olmasıdır. Çerezleri ayrıca, daha iyi site deneyimleri ve araçları sunabilmemiz için site trafiği ve site etkileşimi hakkında toplu verileri derlememize yardımcı olması için kullanırız.

10. İzin Vermiş Olduğunuz Çerezlerin Kullanımını Kaldırabilir Misiniz?

Tarayıcınızın (Internet Explorer gibi) ayarları aracılığıyla her tanımlama bilgisi gönderildiğinde bilgisayarınızın sizi uyarması veya tüm tanımlama bilgilerini kapatmayı seçebilirsiniz. Her tarayıcı biraz farklıdır, bu nedenle tarayıcınızı değiştirmenin doğru yolunu öğrenmek için tarayıcınızın Yardım menüsüne bakmanızı tavsiye ederiz.

11. Kullanıcılar Tarayıcılarında Çerezleri Devre Dışı Bırakırsa Neler Olur?

Çerezleri devre dışı bırakırsanız, web sitemize ait bazı özellikler devre dışı bırakılır. Site deneyiminizi daha verimli hale getiren bazı özellikler devre dışı bırakılır ve bazı hizmetlerimiz düzgün çalışmaz.

12. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişiler İle Paylaşıyor Muyuz?

12.1. Kişisel verilerinizin hukuka uygun bir şekilde işleneceğini ve güvenle saklanacağını bilmenizi isteriz. Bununla birlikte 2. maddede anılan hükümler doğrultusunda ve bu amaçlar çerçevesinde ve KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışı veri aktarımı yapılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve Altınay Elektromobilite arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmektedir.

12.2. KVKK kapsamında ve anılan maddelerde izah edildiği doğrultuda yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere diğer partnerler, herhangi bir şekilde işbirliği içerisinde olduğumuz kişi ve firmalar, bayi ve diğer temsilci ve acentelikler, bilişim sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama araçları gibi ürün veya hizmet sağlayan 3. kişiler tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile kişisel verilerinizi paylaşmamız mümkündür. Ayrıca belirlenen amaçlarla sınırlı kalmak üzere aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar, yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar ile yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim) ve çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere kişisel verileri aktarabilmekteyiz.

12.3. Açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilecek Kişisel Veriler de, tarafınızın açık rızası dahilinde olmak üzere, Altınay Grup Şirketleri, diğer partnerle herhangi bir şekilde işbirliği içerisinde olduğumuz kişi ve firmalar, bayi ve diğer temsilci ve acentelikler, bilişim sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama araçları gibi ürün veya hizmet sağlayan 3. kişiler tedarikçi firmalar, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

12.4. Zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak, web sitemize üçüncü taraf ürünleri veya hizmetleri dahil edebilir veya sunabiliriz. Böyle bir durumda söz konusu üçüncü taraf ürünleri ve/veya hizmetlerinin gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcılarının bilgilerini işleme faaliyetlerinden herhangi bir sorumluluğumuzun olmadığını bilmenizi isteriz.

12.5. Tarafımızca web sitemizde gerçekleşen yetkisiz erişim, hatalı kullanım ve benzeri faaliyetlere karşı önlemler alınmış olup doğası gereği hiçbir sistemin yine de güvenli olamayacaktır ve yetkisiz erişim ve benzeri faaliyetlerin meydana gelmesi riski bulunmaktadır. İşbu web sitesine onay verirken böyle bir durumda Altınay Elektromobilite’nin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmektesiniz.

Bize Ulaşın

Bu gizlilik politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.